Autetaan yhdessä.

Sotek-säätiö sr pyrkii edistämään vaikeasti työllistyvien ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä, työ- ja toimintakykyä, lisäämään itsenäistä kouluttautumis- ja työllistymisaktiivisuutta, omatoimisuutta, sosiaalisuutta ja elämänhallintaa.
 
Tähän pyritään tarjoamalla sosiaalisena palveluna asiakkaille työtoimintaa sekä erilaisia työllistymis-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Lisäksi tavoitteena on antaa työkokemusta, kartoittaa työ- ja toimintakykyä, totuttaa työelämään ja kasvattaa itseluottamusta.
 

Tarjolla työtä ja työhön liittyviä palveluja.

Sotekin työllistämispalveluissa tarjoamme monia mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien kokeilemiseen oikeissa työympäristöissä, kuten työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Kauttamme on myös mahdollista työllistyä määräaikaiseen työsuhteeseen. Elämänhallintaa ja työllistymistä edistävät toimenpiteet liittyvät kiinteästi Sotekin työllistämispalveluihin.
 
Valittavanasi on työtehtäviä monilta toimialoilta:
-kierrätys
-kahvilatoiminta
-rakentaminen
-sosiaalialan avustavat tehtävät
-puuteollisuus
-metalliteollisuus
-ravitsemusala
-tekstiiliala
-kuljetus
-puhtaanapito
-varastointi
-kiinteistöhuolto
 

Luotettava yhteistyökumppani vammaispalvelujen toteuttamiseen.

Sotek tuottaa erilaista päivä- ja työtoimintaa useassa eri yksikössä. Haluamme vastata tilaajan ja kuntien tarpeisiin joustavasti – toiminta suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan.
 
Asiakas ohjautuu palveluihin kotikunnan sosiaalitoimen päätöksellä. Suurimman yksittäisen asiakasryhmän muodostavat kehitysvammaiset. Palvelut sopivat myös muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.
 

Kohderyhmiä ovat esimerkiksi:

vajaakuntoiset
työvoimatoimiston työkokeilijat
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
alan opiskelijat
 

Toiminnan tavoitteena on:

-vahvistaa asiakkaan normaaliuden tavoitetta ja arkisia elämäntaitoja
-tukea yhteiskuntaan kuulumista
-osallisuuden lisääminen
-elämänhallinnan vahvistaminen
-parantaa ja ylläpitää elämänlaatua
-vahvistaa sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja
-antaa yksilöllistä opetusta ja ohjausta
-tarjota monipuolista työtä
-työelämän pelisääntöjen harjaannuttaminen
-olla työelämään suuntaava jakso
-päivärytmin säilyminen
-oppia aikuisuutta ja vastuullisuutta omista tehtävistä
-oppia toimimaan erilaisissa ympäristöissä
-oman terveyden ja kunnon ylläpitäminen
-aktivoida erilaisten harrastusten pariin
-kotona asumisen tukeminen
-sosiaalisten ja päivittäisten taitojen harjaannuttaminen
-omatoimisuuden ja itsetunnon lisääminen
-kuntouttaminen
-onnistumisen ilon kokeminen
 

Päivätoimintaa vaikeavammaisille aikuisille.

Sotek järjestää Sunilan toimipisteessä vaikeavammaisille aikuisille henkilöille heidän kykyjensä ja taitojensa mukaista mielekästä päivätoimintaa. Toiminnassa tuetaan asiakkaan vuorovaikutustaitoja ja harjoitetaan erilaisia arkielämän taitoja. Päivätoiminta sisältää yksilöllisiä työtehtäviä, opetusta ja ohjausta sekä virike- ja virkistystoimintaa. Yksilöllisesti suunniteltuja työtehtäviä ovat esimerkiksi kankaanpainanta, vohvelikangastyöt ja solmimistyöt sekä kotitaloustöiden opettelu. Ryhmissä voi harrastaa musiikkia, liikuntaa, lukupiiriä, virkistysretkiä ja ulkoilua sekä aistimus- ja rentoutumishetkiä elämyshuoneessa.
 

Yksilöllistä työtoimintaa omatoimisille vammaisille ja vajaakuntoisille henkilöille.

Sotek järjestää toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa yksilöllistä työtoimintaa vammaisille ja vajaakuntoisille henkilöille. Kunkin osallistujan taitojen ja toiveiden mukaisesti suunniteltavat työtehtävät soveltuvat omatoimisille henkilöille. Työtehtäviä voivat olla kudonta-, ompelu-, kokoonpano- ja pakkaustyöt sekä erilaiset kahvilan ja matkahuollon tehtävät. Työtoimintaa tarjotaan Sotekin Poitsilan ja Virolahden toimipisteissä.
 

Työhönvalmennusta oikeissa työympäristöissä.

Avotyö on tarkoitettu työhönvalmennusta tarvitseville, vaikeasti työllistyville vajaakuntoisille tai kehitysvammaisille henkilöille. Tavoitteena on asiakkaan työtaitojen kehittäminen ja sosiaalinen kiinnittyminen työelämään. Avotyötoiminnassa työpaikkoja järjestetään työ- ja päivätoimintayksiköiden ulkopuolelle. Palveluun kuuluu työtoimintapaikan etsiminen, työhönvalmennus ja sovitut tukikäynnit työpaikalla.
 

Tuettua työtä palkkasuhteessa.

Taitojen ja kykyjen riittäessä asiakas voi tehdä tuettua työtä eli olla palkkasuhteessa työnantajaan. Kunkin työntekijän tehtävät, työaika ja työpäivät räätälöidään taitojen ja vahvuuksien mukaan. Tuetussa työssä asiakkaalla on mahdollisuus työhönvalmentajan tukeen.
 

Apua päivittäiseen asiointiin ja kaikkiin arjen tilanteisiin.

Tulkkauspalvelun tavoitteena on lisätä puhevammaisten henkilöiden päätöksenteko- ja toimintamahdollisuuksia. Palvelun avulla voidaan vähentää kommunikointiin liittyviä esteitä ja lisätä osallisuutta yhteiskunnassa. Tulkkauspalvelu on viestien tulkkausta ja tulkintaa sekä kommunikoinnin avustamista ja tukemista. Yksilöllisessä palvelussa käytetään puhetulkkausta tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten viittomista, kirjoittamista, blisskieltä, kuvia ja symboleja. Tarvittaessa käytetään apuvälineitä, kuten kommunikointitauluja ja -kansioita, puhelaitetta ja tietokonetta.
 
Sotek-säätiö tuottaa tulkkauspalvelua/sopeutumisvalmennusta yhteistyössä Kelan/kuntien kanssa. Palvelu toteutetaan asiakkaan toimintaympäristöissä. Puhevammaisten tulkkauspalvelua käytetään tilanteissa, joissa osapuolet eivät pysty ymmärtämään toisiaan, ja tilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä tai kommunikointikeinoa.
 
Puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelalta. Kela on lakisääteisesti velvoitettu järjestämään puhevammaisten tulkkauspalvelua sitä tarvitsevalle henkilölle. Tulkkauspalvelua voivat hakea henkilöt, joilla on vaikea puhevamma jonkin sairauden tai vamman vuoksi. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa.
 
Hakemuslomakkeita saa asiakkaan kotikunnan Kelasta tai TÄÄLTÄ. Palvelu on maksuton. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiakkaan profiililomake ja puheterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto. 
 
Kysy lisää tulkkauspalvelusta:
Puhevammaisten tulkki
Christina Karhi
044 777 0358
 
 

Ammatillisesta kuntoutuksesta tukea työllistymiseen.

Työelämässä olevien ja pidempään työskennelleiden (n. 5 vuotta) vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisena järjestäjänä ovat työeläkelaitokset. Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, joilla eläkeyhtiö voi tukea työntekijää jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta. Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää, että henkilöllä on riski joutua lähivuosina sairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle, ja että henkilöllä on tarvittava ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta sekä riittävän pitkä työhistoria. Ammatilliseen kuntoutukseen hakeudutaan oman työeläkevakuutusyhtiön kautta.
 
Lisätietoja:
Kuntoutusohjaaja Kati Kurtti, 044 777 0361