Sotek-säätiö sr

Osallisena ja osaavana omassa elämässä

Vuonna 2004 perustettu Sotek-säätiö sr tuottaa yksilöllisiä, monipuolisia ja laadukkaita palveluja vaikeasti työllistyville yli kymmenen vuoden kokemuksella ja vahvalla asiantuntemuksella. Toimimme vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti, kehitämme palvelujamme ja toimintaamme yhteistyössä toimintaympäristöjemme kanssa. Palvelujemme kohderyhmiä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat ja ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret.
 

Luotettava

Arvot

Jatkuva parantaminen
Olemme kehittämismyönteisiä, keräämme palautetta ja sen pohjalta kehitämme toimintaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.
 
Muutoskyky
Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimintaympäristömme kanssa. Joustavalla asenteella ja työskentelyllä vastaamme parhaalla tavalla yhteistyökumppaneidemme toiveisiin ja palveluun kohdistuviin muutostarpeisiin.
 
Ihmisten arvostaminen
Asiakkaiden, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuuntelemme, mahdollistamme, tuemme ja luotamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja verkostojemme kanssa.
 
Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen
Avoin, keskusteleva ja salliva työilmapiiri sekä osaamisen monipuolinen hyödyntäminen antavat vahvan pohjan yhdessä tekemiselle ja yhdessä kehittämiselle.
 
 

Organisaatio

Säätiön organisaatiokaavio 2017 pdf-muodossa täällä.
 
 

Projektit ja hankkeet

Asuma

Asuma on Kotkan Asunnot Oy:n ja Kotkan kaupungin rahoittama asumisneuvonnan palvelu, jonka toteuttaa Sotek-säätiö. Asumisneuvonta koostuu kaikille Kotkan Asuntojen asukkaille suunnatusta asumisneuvonnasta, asukastoiminnan tukemisesta ja asumisneuvojan päivystyspalvelusta Raiteilla, Kotkansaarella ja Karhuvuoressa. Asumisneuvonta keskittyy käytännössä vuokravelkojen syntymisen ja häätöjen ehkäisyyn. Projektin tarkoituksena on asukkaiden auttamisen lisäksi kehittää Kotkan alueelle toimiva asumisneuvonnan malli.
 
Asumisneuvonta auttaa Kotkan Asunnot Oy:n asukkaita:
 -Tilanteen selvittämisessä, jos vuokra on jäämässä rästiin/vuokra on jo jäänyt rästiin.
 -Asumiseen liittyvissä asioissa, jotka eivät suoraan kuulu huollolle/kiinteistönhoitajalle,
   isännöitsijälle tai kiinteistösihteerille.
 -Kun tarvitset jossakin asumiseen liittyvässä asiassa apua, mutta et ole varma, kenen puoleen kääntyä.
 
Asumisneuvojan päivystysajat ja -paikat:
 
Tiistaisin klo 15–16, Lennartinraitti 4, katutaso
Keskiviikkoisin klo 1112, Gutzeitintie 8, Kotkan Asunnot Oy:n toimisto
Torstaisin klo 14.4515.45, Taruraitti 2, Länsi-Kotkan terveysasema
 
Lisätietoja:
Asumisneuvoja Pilvi Welin, 044 777 0363
Asuman osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 KotkaAvain Askel

Haluatko saada avaimet avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen siirtymistä varten työelämävalmiuksiasi ja osaamistasi kehittämällä sekä uraohjauksen avulla? Avain Askel on suunnattu 17–58-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille sekä vaikeasti työllistyville, jotka haluavat apua työn etsimiseen sekä koulutussuunnitelman tekemiseen, saada arviointia omista kyvyistään ja taidoistaan sekä päästä työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön.

Työelämävalmiuksia ja osaamista kehittävien jaksojen aikana työskentelet Sotek-säätiön Goodwill®-kierrätysmyymälässä Kotkassa, Haminassa tai Virojoella, tai jossakin muussa Sotekin toimipisteessä.

Keskeisimmät Avain Askel -jaksot ovat:

Ura Avain
Jakson tavoitteena on kehittää osaamistasi, työelämätaitojasi sekä muita erityistaitojasi sellaiselle tasolle, että sinun on jakson jälkeen mielekästä tavoitella työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Ura Avain sisältää aloituskoulutuksen, jonka lisäksi sinulle tehdään muun muassa henkilökohtainen osaamiskartoitus ja taitoprofiili. Saat myös tukea ja apua työpaikan etsimisessä.

Koulutus Avain
Tämän jakson avulla tavoittelet ammatilliseen koulutukseen pääsyä jakson jälkeen. Aloituskoulutuksen lisäksi jakson aikana sinulle tehdään muun muassa taitoprofiili, osaamisenkerryttämissuunnitelma ja oppimistyylitesti. Saat apua soveltuvan koulutuksen etsimisessä ja koulutukseen hakeutumisessa.

Startti Avain
Jakso on suunnattu nuorille ja se kesto on kolme kuukautta. Jakso sisältää työkokeilua sekä ryhmätoimintaa yhteen soviteltuna pakettina. Tavoitteena on tehostaa haluasi ja motivaatiotasi hakea sekä työ- ja koulutuspaikkoja että yritys- ja muulle järjestösektorille sijoittuvia työkokeilupaikkoja. Päämääränä on lisätä työelämävalmiuksiasi, moderneja työelämä- ja työnhakutaitojasi, työskentelytaitojasi sekä minä-pystyvyyden tunnetta, jotta sinulla olisi jatkossa hyvät mahdollisuudet suoriutua esimerkiksi kausiluonteisessa työssä avoimilla työmarkkinoilla ja/tai sinulle soveltuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Jaksojen kesto määritellään yksilöllisen tarpeen mukaan. Jaksojen pituus on keskimäärin 1–2 kuukaudesta 12 kuukauteen.

Miten Avain Askel -toimintaan pääsee mukaan?
Ole yhteydessä TE-toimiston tai Väylän virkailijaan tai suoraan Avain Askel -projektin henkilöstöön.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Katri Arvila, 044 777 0367
Uravalmentaja Mira Silvennoinen, 044 777 0350
Avain Askel -projektin osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka
 


Avittaja – Sosiaalisten tilanteiden pelon voittamiseen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukeman Avittajan kohderyhmän muodostavat 16–30-vuotiaat Kotkan-Haminan seudun työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, joiden elämänsuunnitelmien etenemistä rajoittaa sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä arkuus. Arkuus voi johtua esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuneisuushäiriöistä, laiminlyönti- tai kiusaamiskokemuksista, työttömyyden tai sairastamisen pitkittymisestä tai hiljaisesta/ujosta luonteesta.
 
Avittaja antaa apua ja ohjausta omien voimavarojen löytämiseen, sosiaalisten taitojen harjaannuttamiseen, uusiin ihmisiin tutustumiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Se tarjoaa yksilöohjausta, jossa kartoitetaan kunkin asiakkaan elämäntilannetta, sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä rajoituksia, pelkoja ja toiveita. Jokaiselle asiakkaalle asetetaan lisäksi henkilökohtaisia tavoitteita, joita kohden lähdetään etenemään. Avittaja tarjoaa myös ryhmäohjausta, jossa:
 
-Tehdään itsetuntoa tukevia harjoituksia
-Opetellaan kohtaamaan jännittäviä tilanteita
-Keskustellaan ajankohtaisista asioista
-Käydään yhdessä liikkumassa
-Laitetaan ruokaa
 
Tavoitteena on lisätä asiakkaan rohkeutta kohdata sosiaalisia tilanteita niin, ettei sosiaalinen arkuus rajoittaisi kohtuuttomasti hänen elämäänsä, vaan hän pystyisi etenemään kohti mielekästä tulevaisuuden tavoitetta.
 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juho Kirvesniemi, 044 777 0436
Projektityöntekijä Minna Labbas, 044 777 0366
Avittajan osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka
 


 

Pulmapaja

Pulmapajalta voit saada tukea päihde-, mielenterveys-, ja/tai arjenhallintaan liittyvien asioiden käsittelyyn ja arviointiin. Pulmapaja on suunnattu vammaisille ja vajaakuntoisille ihmisille. Diagnoosit eivät ole oleellisia, halu tarkastella omaa tilannetta ratkaisee.
 
Pulmapajan toimintaan kuuluu kolmen kuukauden pituinen arjenhallintakurssi, johon sisältyy ryhmätoimintaa ja yksilövalmennusta. Ryhmässä käsitellään arjenhallintaan ja asiakkaiden elämään liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten esimerkiksi seurustelua, itsenäistä asumista, rahankäyttöä ja yleistä elämänhallintaa. Yksilöohjauksessa puolestaan paneudutaan tarkemmin kunkin asiakkaan erityisiin ongelmiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön.
 
Pulmapajan toimintaan kuuluu noin puoli vuotta kurssin jälkeen järjestettävä 1–2 viikon pituinen seurantajakso, jolloin arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja vaihdetaan kuulumisia. Arjenhallintakursseja järjestetään vuosittain kaksi, toinen keväällä ja toinen syksyllä.
 
Pulmapajaa toteuttavat Sotek-säätiö ja Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Pulmapajan toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys sekä Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat.
 
Lisätietoja:
Vastaava ohjaaja Kati Järvenpää, 044 777 0375
Pulmapajan osoite: Pakinkatu 3, 48900 Kotka
 

 
 

Resiina

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman Resiina-hankkeen tarkoituksena on torjua työikäisten ihmisten yksinäisyyttä ja lisätä heidän sosiaalista osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin. Hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan vuosina 2017–2019.

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka kokevat olevansa yksinäisiä. Tarkoituksena on muodostaa näistä henkilöistä ryhmä siten, että puolet heistä ovat 16–29-vuotiaita ja puolet 30–65-vuotiaita. Asiakkaan statuksella ei ole väliä, hän voi olla työtön, kuntoutuksessa tai määräaikaisella eläkkeellä. Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta, joten siksi pidetään tärkeänä, että mukana on sekä nuoria että iäkkäämpiä ihmisiä. Näiden kahden ikäryhmän edustajista muodostetaan kummipareja, jolloin vanhemmat asiakkaat toimivat mentoreina nuoremmille asiakkaille.

Välillisen kohderyhmän muodostavat sellaiset henkilöt, joiden piirissä on havaittu yksinäisyyden kokemusta muita voimakkaammin. Näitä ovat esimerkiksi vanhukset ja vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottavat turvapaikanhakijat sekä kehitysvammaiset.
 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Olli Laakso, 044 777 0371
Resiina-hankkeen osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka
 
 

Tulevaan!

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman Tulevaan!-hankkeen päämääränä on edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten voimaantumista ja toimintamahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistamalla kohderyhmän toimintakykyä yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset miehet, joiden kotouttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat päättyneet tai päättymässä, tai jotka muusta syystä tarvitsevat tukea arjen eri osa-alueilla. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös turvapaikanhakijamiehet, joilla on riittävät kielelliset taidot osallistua yksilö- ja ryhmäohjaukseen suomen kielellä. Ryhmäohjauksessa käydään läpi arjen eri osa-alueita, joita ovat 1) talous ja raha, 2) koti ja kodinhoito, 3) vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet, 4) terveys ja liikunta ja 5) itsetunto ja itsetuntemus. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2017.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mari Lehtimäki, 044 777 0315
Projektityöntekijä Päivi Aro, 044 777 0488
Tulevaan!-hankkeen osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka
 

 
 

Kumppanuusprojektit ja -hankkeet

Opit työssä

Opit työssä -hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen työvaltainen väylä ammatillisiin opintoihin monialaisen yhteistyön keinoin:
 
1. Mallintaa ja pilotoida hankkeen toteuttajien yhteistyömalli ja asiakkaan ohjausprosessi, joka mahdollistaa ammatillisten tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen tunnistamisen, osoittamisen ja tutkinnon suorittamisen työpaikalla tapahtuvan työskentelyn ja oppimisen yhteydessä.

2. Vahvistaa työvalmentajien työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogista osaamista.
 
3. Parantaa työllistämisjaksolla olevan kohderyhmän edellytyksiä hakeutua ammatillisiin opintoihin tukemalla ammatillisten tutkintojen/osatutkintojen suorittamista jaksolla hankitun osaamisen tunnistamisen ja oppimista ja tutkintoon hakeutumista tukevien ohjauspalvelujen avulla.
 
Kohderyhmänä ovat työvalmentajat, Ekamin ja Ksaon opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat, muu ohjaava henkilöstö ja alle 30-vuotiaat piloteissa mukana olevat henkilöt.
 
Hankkeen toteuttavat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija), Kouvolan seudun ammattiopisto, Sotek-säätiö ja Parik-säätiö. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.
 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Marjo Jokipii, 044 777 0373

 


Siä päätät!

Siä päätät! -hankkeen tavoitteena on palvelumuotoilun ja peli-innovaatioiden keinoin kehittää uudenlaisia palveluja ja toimintamalleja erityisen tuen tarpeessa ja/tai työelämän ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaille, jotta heidät saadaan sosiaalisen osallistumisen kautta integroitua yhteiskuntaan. Hanke koostuu pelien ja toimintamallien kehittämiseen liittyvistä osakokonaisuuksista, joissa molemmissa hyödynnetään asiakaslähtöistä palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun ideana on, että palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat itse mukana suunnittelemassa ja muotoilemassa tarvitsemiaan palveluita.
 
Hankkeen toteuttavat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Sotek-säätiö ja Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Haminan kaupunki, Sotek-säätiö ja Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys.
 
Lisätietoja:
Vastaava projektipäällikkö Katri Arvila, 044 777 0367
 
 

 

Työn suuntaan

Kenelle?
- 17-58-vuotias
- pitkäaikaistyötön
- 300 päivää työmarkkinatukea saanut työnhakija
- vaikeasti työllistyvä
 

Etsitkö suuntaasi? Jokaiselle osallistujalle yksilöllisesti suunniteltava valmennusmatka on kestoltaan 2-12 kuukauden mittainen ja antaa käyttöösi erilaisia työkaluja oman suuntasi selkiyttämiseksi. Tarvitsetko työllistymisesi tueksi opintoja, kokemusta ammatinvalintaasi vahvistamaan, osaamisen kartuttamista tai vaikkapa työelämän taitojen vahvistamista?

Tarjoamme jaksolle kumppaniksesi yksilövalmentajan, joka on apunasi erilaisten vaihtoehtojen kartoittamisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä askel askeleelta tavoitteita kohti kulkemisessa. Hänen työkalupakistaan löytyvät niin osaamisen kuin oppimisenkin kartoittamiseen tarvittavat välineet tai vaikkapa väylät sopivan työkokeilu- ja koulutuskokeilumahdollisuuden hankkimiseksi. Osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisen kautta juuri sinulle sopivan työn tai opiskelupaikan löytyminen on askeleen lähempänä. Tarvittaessa hiomme yhdessä työnhakutaitojasi.

Osalle osallistujista kaupan alan oppimisympäristö ja kaupallisen osaamisen kartuttaminen tukee matkaa omaan suuntaan. Tähän monipuolisen mahdollisuuden antaa esimerkiksi kokeilujakso Porvoon Goodwill -kierrätysmyymälässä. Tämän kokeilujakson aikana kanssasi työskentelee oman valmentajasi lisäksi työelämävalmentaja, joka ohjaa päivittäistä työskentelyä henkilökohtaisen ja ammatillisen osaamisesi kehittymistä tukien. Myymälätyöskentelyn osaamisen sekä vaikkapa vuorovaikutustaitojen kartoitus tehdään yhteisen työskentelyn ohessa. Kehittymisen tarpeita vastaava työskentelyn suunnitelma ja tavoitteet suunnitellaan yksilölähtöisesti. Työssävalmentaja keskittyy valmentamaan ja innostamaan sinua oman osaamisen, vahvuuksien ja potentiaalin tunnistamiseen ja käyttöönottoon. Loistava asiakaspalvelu on taitolaji, tervetuloa oppimaan iloiseen ja vireään Goodwill -tiimiin!

Kiinnostuitko?
Ole yhteydessä TE-toimiston tai TYP:n virkailijaan tai suoraan Työn Suuntaan -projektin henkilöstöön.


Päättyneet projektit

Kunnon Askel

Kunnon Askel on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittama projekti, joka toteutettiin vuosina 2012–2014. Projektissa työskentelivät projektipäällikkö, terveydenhoitaja ja yksilövalmentaja. Kohderyhmänä olivat Sotek-säätiöllä palkkatuetussa työssä tai työkokeilussa olevat henkilöt. Projekti suunnattiin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään esimerkiksi myynti-, varasto-, metalli-, puu-, kokoonpano- tai kahvilatehtävissä, ja se tarjosi kannustusta ja tukea fyysisen kunnon kehittämiseen ja terveyden edistämiseen sekä yksilöllistä ohjausta jatkopolkujen suunnitteluun.
 

Opus

Alle 30-vuotiaille ammattikoulutetuille työttömille sekä alle 25-vuotiaille ammattikoulutusta vailla oleville nuorille suunnattu projekti. Opus tarjosi yksilöohjauksen avulla yksilöllisen mahdollisuuden löytää oma polku kohti koulutusta tai työelämää. Projektin kautta tarjottiin muun muassa tietoa eri ammateista ja aloista sekä niihin kouluttautumisesta, konkreettista apua lomakkeiden täyttämiseen, työnhakuasiakirjojen laatimiseen ja päivittämiseen sekä työkokeilu- ja työpaikkojen etsimiseen.
 

Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edistämisessä

Hankkeessa tutkittiin 18-64-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytymisen eroja Kymenlaaksossa paikkatietoon yhdistämällä. Tutkimustuloksia hyödynnettiin yhteisöllisten menetelmien kehittämisessä miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Päämääränä oli väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen kehittämällä yhteisöllistä tukea miesten terveyskäyttäytymiseen Kymenlaakson alueella. Hankkeen toteuttivat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, joka myös hallinnoi hanketta, Sotek-säätiö sr ja Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Rahoittajana toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 

Haluatko työskennellä yli 50 ammattilaisen joukossa ja näyttää osaamisesi sosiaalipalveluja tarvitsevalle asiakaskunnalle?

Tervetuloa töihin.
 
Sotek-säätiö sr toimii Kotkan-Haminan seudulla 13:ssa toimipisteessä. Toimintamme on monimuotoista ja tarjoamme työtä monen alan osaajille. Henkilöstömme pääsee käyttämään osaamistaan ja luovuuttaan avoimessa ja keskustelevassa työympäristössä. Perehdytämme ja koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti, haluamme vastata huomispäivän haasteisiin. Laaja-alainen työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta edistävät työhyvinvointia.
 
Sotek-säätiöllä on kymmenen vuoden kokemus sosiaalipalveluja tuottavana työnantajana. Säätiön toimintakulttuuriin kuuluu jatkuva kehittäminen. Tarvitsemme joukkoomme ahkeria, innokkaita ja kehitysmyönteisiä osaajia.
Mikäli kiinnostuit Sotek-säätiöstä työnantajana, katso avoimet työpaikkamme tai jätä avoin hakemus.
 

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä emme hae uusia työntekijöitä, mutta halutessasi voit jättää avoimen hakemuksen alla olevalla lomakkeella.
 

Täytä avoin hakemus

Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

Nimi *

Osoite *

Postinumero ja kaupunki *

Puhelinnumero *

Sähköposti

Syntymäaika *

Mies
Nainen
 
Ajokorttiluokka
A
B
BE
C
CE
D
 
Auto käytettävissä
Kyllä
Ei

Työn tyyppi: *
Toimihenkilö / asiantuntija
Palkkatuettu työ
Harjoittelu (opiskelijat)
 
Minkä toimialan töitä haet? *
Työllistämispalvelut
Vammaispalvelut
Projektit
Työhönvalmennus (Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt)
Hallinto
 
Olen tällä hetkellä
Työssä
Työtön
 
Työnantaja (viimeisin)

Tehtävänimike

Työsuhteen kesto, alkoi–päättyi (kk/vv–kk/vv)

Koulutus *

Äidinkieli *

Kielitaito

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Töitä rajoittava tekijä

Ansioluettelo
(Kopioi ansioluettelosi teksti ja liitä se alla olevaan kenttään. Voit myös kirjoittaa suoraan kenttään. Tekstikentän kokoa pystyy muuttamaan tarttumalla kiinni kentän oikeasta alakulmasta ja vetämällä.)

Lisätietoja

Suostun antamieni tietojen tallentamiseen ja käyttämiseen Sotek-säätiö sr:n rekrytoinnissa. *