Ajankohtaista

Mitä ovat osallisuus ja osallisuustyö?

Mitä ovat osallisuus ja osallisuustyö?

Sotekin vammaispalveluiden palvelupäällikkö Raili Ceder-Lund kertoo ajatuksiaan osallisuudesta.

Syksyn 2018 aikana osallistuin tilaisuuksiin, joiden aiheena oli osallisuus. Kävin seminaarissa ”Oivalluksia osallisuudesta”, olin mukana teemaviikolla ”Oikeus osallisuuteen” ja osallistuin Kvankin (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta) työryhmään, jossa laadittiin osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit.

Mitä osallisuus oikeastaan on?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee osallisuutta seuraavasti:

Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita, joissa se on nostettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi köyhyyden torjumiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Osallisuutta edistämällä vähennetään myös eriarvoisuutta. Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.

Osallisuus voidaan määritellä kolmella ulottuvuudella tai edellytyksellä (Raivio & Karjalainen 2013): riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus, yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys.

Osallisuus on sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin.

Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin, joita ovat:

  • luottamus ja keskinäinen kunnioitus
  • toimeentulo
  • palvelut
  • tieto
  • taito

Yksilön oma kokemus osallisuudesta voi olla tunne siitä, että "kuuluu johonkin". Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta sosiaalinen osallisuus voidaan taas käsittää valtion velvollisuudeksi mahdollistaa ja tukea kansalaisten osallistumista yhteiskuntaan. Todellisuudessa osallisuudelle ei ole vakiintunutta määritelmää: se on moniulotteinen sateenvarjokäsite.

Anna-Maria Isola puhui seminaarissa osallisuudesta tilana. Osallisuus on yksilöllisesti muotoutuva suhde tarpeiden ja resurssien välillä. Inhimilliset tarpeet, kuten tunteet, osallistuminen, ymmärtäminen, vapaus, luovuus ja joutilaisuus muotoutuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Täyttyessään nämä tarpeet muuttuvat resursseiksi.

Osallisuustyö mahdollistaa osallisuuden tunteen

Osallisuustyö eli osallisuuden edistäminen on ristiriitojen ratkomista, josta syntyy luottamusta.

Osallisuustyö on pieniä asioita:

  • tarjota tiloja
  • nähdä muiden tekevän asioita
  • ”patenttiratkaisujen” välttämistä; yhdelle yhtä, toiselle toista
  • luovan toiminnan (käsityöt, liike, oleminen) avulla voi käsitellä asioita
  • toiminnan kautta päästään yhteiseen maailmaan

Osallisuustyön tulee käsittää kaikki ihmiset, ei ongelmien tai työmarkkina-aseman mukaan erittelyä (vrt. sosiaalityö, työllistämispalvelut, vammaispalvelut, päihde-ja mielenterveystyö).

 Osallisuustyön perustana on yhdistää, ei eristää! Tämä pitäisi sisältyä työotteena kaikkiin palveluihin. Palveluissa on pyrkimys hyvään, mutta vaarana suojella ihmistä hiljaiseksi, toiseuttaa. Asiakkaan osallisuuden tarpeita ei pidä tukahduttaa vaan kulkea rinnalla kanssalaisena. Työntekijät ovat mahdollistajia. Pitää uskaltaa kokeilla ja tehdä virheitä.

Osaavana ja osallisena omassa elämässä

Sotek-säätiön visio on kiteytetty lauseeseen ”Osaavana ja osallisena omassa elämässään”, ja osallisuustyö liittyy olennaisesti arkeemme. Seuraavassa blogitekstissäni kerron, kuinka osallisuustyö toteutuu Sotek-säätiön tuottamissa palveluissa. Seuraavaa tekstiäni varten olen myös kysellyt työntekijöiltämme ja palveluihimme osallistuvilta, mitä osallisuus heille merkitsee ja miten he kokevat osallisuuden.

Lopuksi voin todeta kuten Raivio & Karjalainen kirjoittavat:

”Osallisuus ei ole keino tai väline, palvelut ovat!”

Raili Ceder-Lund
Palvelupäällikkö
Vammaispalvelut

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa aiheesta osallisuus. Seuraavassa osassa Raili kertoo kuinka meillä Sotek-säätiöllä edistetään osallisuutta, ja mitä ajatuksia työntekijöillämme ja asiakkaillemme on osallisuudesta.

Jaa tämä julkaisu:
Jätä kommentti