Kuulumisia typo-hankkeilta

Ajankohtaista

Kuulumisia typo-hankkeilta

Kuulumisia typo-hankkeilta

Sotekin työllisyyspoliittinen Uralle-hanke jatkaa toimintaansa vuonna 2023. Sen siipien suojissa jatkaa toimintaansa myös Oma Suunta, jonka tie itsenäisenä työllisyyspoliittisena, alle 30-vuotiaille suunnattuna hankkeena päättyi vuoden 2022 lopussa.

Työllistymistä edistävässä ja asiakkaan työelämävalmiuksia kehittävässä Oma Suunta -hankkeessa tarjottiin uravalmennusta yksilö- ja ryhmämuotoisesti kolmen uravalmentajan voimin. Hanketta toteutettiin vuosina 2021 ja 2022. Tarkoituksena oli selkiyttää nuorten aikuisten omia tavoitteita kohti tulevaisuuden opintoja ja työelämää. Tavoitteena oli, että hankeasiakkaista vähintään 40 prosenttia siirtyy laadulliselle jatkopolulle, eli työmarkkinoille, ammatilliseen koulutukseen tai työllistymistä edistäville kursseille.

–Vuonna 2021 päättyneistä asiakkuuksista 52 prosenttia saavutti tämän laadullisen jatkopolun ja 47 prosenttia vuonna 2022, hankkeen päällikkö Päivi Aro sanoo.

Asiakaspalautteen perusteella valmennustyö koettiin riittäväksi ja laadukkaaksi. Yhteensä liki 91 prosenttia asiakkaista suosittelisi uravalmennusta tuttavilleen.

Asiakaspalautteen perusteella uravalmennuksen asiakkaat saivat muun muassa uutta tietoa erilaisista kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksista sekä työhakemuksen tekemisestä ja personoinnista. Monia asiakkaita auttoi valmennuksessa se, että he saivat apua tarvittavan opiskeluihin ja työelämään liittyvän tiedon löytämiseen. Myös uravalmentajien apua oman elämäntilanteen selvittämisessä arvostettiin sekä ylipäätään uravalmentajien tukea, ymmärrystä, neuvoja, näkökulmia ja ohjaamista sekä eri alojen ja vaihtoehtojen esittelyä. Nämä seikat edesauttoivat asiakkaita pääsemään valmennukselle asetettuun tavoitteeseen, joka suurella osalla oli työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai opintojen / koulutuksen aloittaminen. Muita tavoitteita olivat muun muassa opiskeluvaihtoehtojen selvittäminen, työkokeilu- tai harjoittelupaikan löytäminen, ansioluettelon tekeminen, oman terveydentilan selvittäminen, suunnan löytäminen elämään ja työelämässä kiinni pysyminen.

Tässä muutamia hyötyjä, joita hankeasiakkaat kertoivat uravalmennuksesta saaneensa:

 • kokonaisvaltainen muutos elämään > sai hankkeen kautta apua ja siten löytyi itseä kiinnostava ala > koulun aloitus
 • hyviä neuvoja ja tukea arkeen, työelämään ja tulevaisuuteen
 • ammatillinen itsevarmuus lisääntyi ja uutta työkokemusta karttui
 • työelämään paluu helpottui pitkän perhevapaan jälkeen
 • rentoutumistapojen oppiminen
 • sosiaalisten kontaktien paraneminen
 • tuki työssä pärjäämiseen
 • runsas kannustus ja motivaation saaminen opiskelemaan lähtemistä varten.

Uralle-hanke jatkuu

Uralle-hanke jatkuu vuonna 2023. Se on Oma Suunta -hankkeen kaltainen hanke, joka alkoi vuonna 2021 ja oli vuoden 2022 loppuun yli 30-vuotiaille suunnattu. Vuodesta 2023 alkaen sen kohderyhmää ovat myös alle 30-vuotiaat.

Vuoden 2022 lopussa hankeasiakkuuden päättäneistä henkilöistä 52 prosenttia on siirtynyt laadulliselle jatkopolulle, eli työllistynyt tai aloittanut opiskelun. Tavoitteena on, että hankkeeseen kiinnittyneistä henkilöistä 40 prosenttia työllistyy avoimille työmarkkinoille tai aloittaa opiskelun, joten tavoite on saavutettu ja ylitetty selkeästi.

Palautteen perusteella yli 60 prosenttia hankkeen asiakkaista on täysin samaa mieltä siitä, että on saanut Uralle-hankkeen yksilövalmennuksesta tavoitteidensa mukaista apua ja tukea.

–Yli 74 prosentilla valmennusjakson tavoitteena on ollut työllistyminen avoimille työmarkkinoille, reilulla 9 prosentilla ammatillisen tutkinnon suorittamisen aloittaminen. Noin 17 prosentilla tavoitteina on ollut muun muassa selvittää työllistymisen esteitä, kuntoutua työelämään, kartoittaa terveystilannetta, löytää työkokeilu- tai palkkatukipaikka, saada työkokemusta, oppia työelämän pelisääntöjä, saada lisätukea tulevaisuuden kartoittamiseen ja työelämään paluuseen sekä tarkentaa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, Uralle-hankekoordinaattori Mira Silvennoinen listaa.

Hankeasiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa ovat tukeneet muun muassa:

 • keskustelut uravalmentajan kanssa
 • uravalmentajien tarjoama kannustus, henkinen tuki, ohjaus, neuvot ja rohkaisu työnhakuun
 • oma motivaatio, aktiivisuus ja oppimisen halu
 • omien rajoitteiden voittaminen
 • itsevarmuuden ja -luottamuksen vahvistuminen
 • työkokeilu ja palkkatukityö
 • tunne yhteiskuntaan kuulumisesta
 • tuki työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa
 • tulevaisuuden suunnitelmien konkretisoiminen
 • vinkit työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen
 • omien tarpeiden, rajoitteiden, osaamisen ja mahdollisuuksien huomioonotto, mikä on helpottanut seuraavien askelten realistista miettimistä ja ottamista.
Jaa tämä julkaisu: