Sanasto - Sotek-säätiö sr

Sanastoa

Tiettyjä asiasanoja klikkaamalla pääset tutustumaan Sotek-säätiön palveluihin

Ammatillinen kuntoutus auttaa työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy sekä työ- että yksilövalmennusta ja ryhmätoimintaa. Työvalmennuksen avulla edistetään henkilön osaamista, opitaan uusia taitoja sekä vahvistetaan työkykyä. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään yksilöllisesti elämäntilanteet huomioiden. Toiminnan lähtökohtana on työ- ja toimintakyvyn parantuminen sekä päivärytmin selkeytyminen.

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen vaikeuksia.

Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.

Yhteiskunnassa osallisena oleminen tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. (Lähde: THL)

Osallisuustyö on osallisuuden kokemuksen mahdollistamista ja osallisuuden edistämistä.

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.

Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia.

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palvelurakenne, jossa työkykyä nostetaan asteittain työtä tekemällä aloittaen yksinkertaisemmista työtehtävistä ja siirtyen asteittain haastavampiin tehtäviin.

Vammaispalvelulain 8 b §:n mukaan vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoiminnan tavoite on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä. Sen avulla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista.

Ryhmävalmennuksen avulla kehitetään yksilön arki-, työelämä- ja vuorovaikutustaitoja toiminnallisin menetelmin. Ryhmävalmennus toteutetaan toiminnallisissa, vuorovaikutteisissa ryhmissä.

Palvelurakenne, jossa asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä joustavasti säätiön sisällä yhdestä palvelusta toiseen tarpeen, asiakkaan kuntoutusta edistävän toiminnan ja hänen omien intressiensä mukaan.

Sotek-säätiön työelämäpalveluita voidaan kutsua myös työllisyyspalveluiksi tai työllistämispalveluiksi. Kaikilla edellä mainituilla termeillä tarkoitetaan työllistymistä ja työhyvinvointia edistäviä palveluita.

Tuettu työ tarkoittaa työskentelyä työsuhteessa, tavallisella työpaikalla sinulle räätälöityjen tukitoimien avulla. Työsuhteessa noudatetaan työsopimuslakia ja alan työehtosopimuksia. Työsuhteessa teet työnantajan määräämää työtä työnantajan valvonnassa. Työhönvalmentaja perehdyttää sinut uuteen työhön ja antaa tarvitun ohjauksen ja tuen. Tuettu työ vaatii vastuun ottamista ja sitoutumista tehtyyn sopimukseen, joka takaa palkka- ja työsuhdeturvan. Työllistymisessä huomioidaan palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen.

Työelämässä oppiminen on vaihtoehtoinen tapa suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa. Tutkintoon vaadittu osaaminen kerrytetään opinnollistetuissa työympäristöissä, oppilaitoksien ulkopuolella. Opinnot suoritetaan käytännönläheisesti ja oppiminen tapahtuu tekemisen kautta. Ammattitaitoinen työvalmentaja ohjaa työskentelyä ja tukee oppimista.

Sotek-säätiön Tuetun työllistymisen yksikön työhönvalmentaja tukee asiakkaiden työkykyä. Työhönvalmentajan asiakkaalle työpaikka voi olla hieman etäämpänä tavoitteena kuin työvalmentajan asiakkaalle. Työhönvalmentaja auttaa tarvittaessa tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön, ja tukee tarpeen mukaan myös työnantajaa. Työhönvalmentaja ei suoranaisesti vastaa työnantajalle tuotannollisen tuloksen saavuttamisesta.

Työhönvalmennuksessa työhönvalmentaja antaa asiakkaalle yksilöllistä tukea työllistymiseen. Työhönvalmentaja tukee asiakasta työnhakuosaamisen sekä työelämävalmiuksien ja -taitojen vahvistamisessa ja kartuttamisessa sekä käytännön työnhaussa. Työhönvalmentaja voi auttaa myös erilaisten tukien hakemisessa sekä tukee uuteen työympäristöön ja -yhteisöön tutustumisessa ja kiinnittymisessä.

Työkokeilu on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka on ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoa tai on ollut pitkään työtön tai on vaihtamassa ammattia tai tarvitsee harjoitusta käytännön työelämässä.

Työnohjaus on organisaation ulkopuolisen ohjaajan ammatillista tukea työyhteisölle, työryhmälle, yksittäiselle työntekijälle tai esimiehelle. Palvelun avulla voidaan tukea esimerkiksi ammatillista kehitystä, ennaltaehkäistä työpaikan ilmapiiriongelmia sekä parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työpaikalla. Samalla koko työyhteisön hyvinvointi lisääntyy.

Työosuusraha on verovapaa avustus, jota maksetaan työ- ja toimintakeskusten järjestämään työtoimintaan tai työvalmennukseen (ent. avotyö) osallistuvalle kehitysvammaiselle henkilölle. Työosuusrahaa saava henkilö ei ole työsuhteessa.

Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille tarjotaan työtoimintaa kuntien, kuntayhtymien, säätiöiden ja yksityisten toimijoiden ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksissa. Työtoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Työvalmennus on valmentautujan työkyvyn tukemista ja yksilöllisistä lähtökohdista suunniteltua, tavoitteellista ohjausta työpaikalla. Työvalmennus perustuu henkilökohtaiseen tukeen sekä työntekijän ja työnantajan tarpeiden mukaan räätälöityihin palveluihin.

Työvalmennus (entiseltä nimeltään avotyö) on tarkoitettu sitä tarvitseville, vaikeasti työllistyville vajaakuntoisille tai kehitysvammaisille henkilöille. Tavoitteena on asiakkaan työtaitojen kehittäminen ja sosiaalinen kiinnittyminen työelämään. Palveluun kuuluu työtoimintapaikan etsiminen, työvalmennusta ja sovitut käynnit työpaikalle.

Työvalmentaja on työyksikössä toimiva valmentaja, joka on kyseisen yksikön alan asiantuntija. Hänellä on kokemusta kyseisessä yksikössä tehtävästä työstä, jotta hän voi arvioida asiakkaan osaamista ja työssä suoriutumista. Hän tukee asiakkaiden työkykyä vastaten osaltaan yksikön tuotannollisesta toiminnasta. Hän auttaa, avustaa ja valvoo asiakkaidensa etua.

Yksilöllinen työhönvalmennus on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka tavoitteena on tukea työntekijän mahdollisuuksia pysyä mukana työelämässä.

Yksilövalmennus tarkoittaa asiakkaan ja yksilövalmentajan välisiä, kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta, kuten motivaatiota, osaamista, työkyvyn rajoitteita, toiveita ja tuen tarpeita.

Yksilövalmennus on tuen antamista ja polun rakentamista kohti tulevaa, ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa havainnoimalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla.

Yksilövalmentaja tuottaa yksilövalmennusta.