Sanastoa

Tiettyjä asiasanoja klikkaamalla pääset tutustumaan Sotek-säätiön palveluihin

Ammatillinen kuntoutus auttaa työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Avotyö on tarkoitettu työvalmennusta tarvitseville, vaikeasti työllistyville vajaakuntoisille tai kehitysvammaisille henkilöille. Tavoitteena on asiakkaan työtaitojen kehittäminen ja sosiaalinen kiinnittyminen työelämään. Palveluun kuuluu työtoimintapaikan etsiminen, työvalmennusta ja sovitut käynnit työpaikalle.

Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy sekä työ- että yksilövalmennusta ja ryhmätoimintaa. Työvalmennuksen avulla edistetään henkilön osaamista, opitaan uusia taitoja sekä vahvistetaan työkykyä. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään yksilöllisesti elämäntilanteet huomioiden. Toiminnan lähtökohtana on työ- ja toimintakyvyn parantuminen sekä päivärytmin selkeytyminen.

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen vaikeuksia.

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.

Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia.

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Vammaispalvelulain 8 b §:n mukaan vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoiminnan tavoite on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä. Sen avulla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista.

Ryhmävalmennuksen avulla kehitetään yksilön arki-, työelämä- ja vuorovaikutustaitoja toiminnallisin menetelmin. Ryhmävalmennus toteutetaan toiminnallisissa, vuorovaikutteisissa ryhmissä.

Tuettu työ tarkoittaa työskentelyä työsuhteessa, tavallisella työpaikalla sinulle räätälöityjen tukitoimien avulla. Työsuhteessa noudatetaan työsopimuslakia ja alan työehtosopimuksia. Työsuhteessa teet työnantajan määräämää työtä työnantajan valvonnassa. Työhönvalmentaja perehdyttää sinut uuteen työhön ja antaa tarvitun ohjauksen ja tuen. Tuettu työ vaatii vastuun ottamista ja sitoutumista tehtyyn sopimukseen, joka takaa palkka- ja työsuhdeturvan. Työllistymisessä huomioidaan palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen.

Työkokeilu on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka on ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoa tai on ollut pitkään työtön tai on vaihtamassa ammattia tai tarvitsee harjoitusta käytännön työelämässä.

Työnohjaus on organisaation ulkopuolisen ohjaajan ammatillista tukea työyhteisölle, työryhmälle, yksittäiselle työntekijälle tai esimiehelle. Palvelun avulla voidaan tukea esimerkiksi ammatillista kehitystä, ennaltaehkäistä työpaikan ilmapiiriongelmia sekä parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työpaikalla. Samalla koko työyhteisön hyvinvointi lisääntyy.

Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille tarjotaan työtoimintaa kuntien, kuntayhtymien, säätiöiden ja yksityisten toimijoiden ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksissa. Työtoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Työvaltainen koulutus on vaihtoehtoinen tapa suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa. Tutkintoon vaadittu osaaminen kerrytetään opinnollistetuissa työympäristöissä, oppilaitoksien ulkopuolella. Opinnot suoritetaan käytännönläheisesti ja oppiminen tapahtuu tekemisen kautta. Ammattitaitoinen työvalmentaja ohjaa työskentelyä ja tukee oppimista.

Yksilöllinen työhönvalmennus on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka tavoitteena on tukea työntekijän mahdollisuuksia pysyä mukana työelämässä.

Yksilövalmennus tarkoittaa yksilövalmentajan ja asiakkaan välisiä, kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta, kuten motivaatiota, osaamista, työkyvyn rajoitteita, toiveita ja tuen tarpeita.

Yksilövalmennus on tuen antamista ja polun rakentamista kohti tulevaa, ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa havainnoimalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla.