2016

Valmennus-, koulutus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyysvalmennusta, eli palkkatuettuun työhön nivoutuvaa yksilö- ja työhönvalmennusta, sosiaalipalveluna tuotettavaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä Kela-palveluita ja työhönvalmennusta toteutettiin koulutus-, kuntoutus- ja valmennuspalvelulinjalla.


Kuntouttava työtoiminta

Sotek-säätiön kuntouttava työtoiminta on työelämälähtöistä toimintaa, jossa työn tekemisen rinnalla tarkastellaan asiakkaan kanssa yhteistyössä työelämään siirtymisen mahdollisuuksia ja haasteita. Kuntouttavassa työtoiminnassa 2016 vuoden aikana havaittiin asiakaskunnan erilaisia haasteita. Palvelun ostajan suunnalta toivottiin aikaisempaa enemmän arviota asiakkaan voimavaroista ja työelämän haasteista jatkokuntoutumista varten jo niin sanotun asiakkuuden alkukartoitusjakson aikana.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohtaiseen kestoon vaikuttavat yksilölliset tekijät. Osalle asiakkaista jakso on ylläpitävästi arjentoimintoja tukevaa, kun taas osalle se on lyhytkestoisempi joustava polku koulutukseen tai työllistymiseen. Vuoden aikana asiakaskunnan haasteena oli pitkäaikaistyöttömyyden lisäksi syrjäytyneisyys, päihdeongelmat, psyykkiset ja terveydelliset haasteet sekä maahanmuuttoon liittyvät työllistymisen haasteet.

Kuntouttavan työtoiminnan yksilövalmennus painottui elämänhallinnan kartoittamiseen ja tukemiseen, palveluohjaukseen sekä urasuunnitelmien tukemiseen. Työtoiminnan lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus osallistua monipuoliseen ryhmätoimintaan, joka piti sisällään työnantaja- sekä koulutushenkilöstövierailuja, luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista, työnhakutaitojen vahvistamista sekä eri palvelujen, kuten perheasiainneuvottelukunnan ja velkaneuvonnan, esittäytymisiä. Vuoden aikana Sotek-säätiön sisällä vahvistettiin suomenkielen harjoittelua suljetuilla ja avoimilla keskusteluryhmillä. Uutena palveluna aloitettiin Femma Digi -paja, jonka edistyneempi ryhmä suunnattiin ensisijaisesti asiakkaille, joilla on it:n perustaidot hallussa ja jotka suunnittelevat työuransa suuntautuvan mahdollisesti it-alalle.

Sotek-säätiön kuntouttava työtoiminta oli mukana ulkopuolisena toimijana pilotoimassa työvoimahallinnossa käytössä olevaa Kunto-ohjelmaa yhteistyökumppanien osalta. Tavoitteena on toiminnan sujuvuuden lisääminen.

Kotkan kaupungin ostopalveluna hankkimassa kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä 181 henkilöä (173).


Työllistämisvalmennus

Työllistämisvalmennuksen avulla pyritään tukemaan asiakkaan työssä suoriutumista sekä kehittämään heidän työtaitojaan ja valmiuksiaan. Tavoitteena on sekä vahvistaa asiakkaiden työllistymisvalmiuksia, osaamista sekä erityisesti nivelvaiheessa löytää jatkopolkuja joko työhön avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Tärkeässä roolissa vuonna 2016 oli yhteistyö alueen yritysten kanssa. Työllistämisvalmennukseen kuului lisäksi mahdollisuus edelleen sijoitukseen toimialueen yrityksiin. Työllistämisvalmennusta toteutettiin Kotkan, Karhulan, Haminan sekä Virojoen alueen työllistämisyksiköissä ja käytännön toteutus on hoidettu työllisyyspoliittisen avustuksen saaneen Avain Askel -hankkeen toimesta.


Koulutuspalvelut

Vuonna 2016 jatkettiin koulutuspalveluiden kehittämistä. Palvelulinjan tavoitteena oli edelleen kehittää työ- ja yksilövalmennuksen pedagogista osaamista sekä kartoittaa työtoimintaympäristöjä, jotta ammatillisten tutkintojen tai niiden osien suorittaminen osana työllistymis- tai kuntoutusjaksoa olisi mahdollista. Kehittäminen toteutettiin Opit työssä -projektista saadun rahoituksen avulla. Vuoden 2016 aikana tarjottiin opetussuunnitelmien ja tutkintoperusteiden ymmärtämistä lisäävää valmennusta työ- ja yksilövalmennuksen henkilöstölle sekä tunnistettiin lisää työtoimintaympäristöjä oppimisympäristöiksi.


Ammatillinen kuntoutus, työeläkelaitokset ja liikenne- ja tapaturmavakuuttajat

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston jäsenenä Sotek tuottaa ammatillista kuntoutusta työeläkelaitoksille kuntoutuNet-verkkopalvelun kautta. Toiminnan koordinoijana toimii Vakuutuskuntoutus VKK ry. Työeläkelaitosten sekä liikenne- ja tapaturmavakuuttajien toimeksiantoina kuntoutusasiakkaita vuonna 2016 oli 13 (12). Määrä vaikuttaa vakiintuneen tälle tasolle.


Ammatillinen kuntoutus, Kela
Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus on Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on, että kuntoutuja löytää itselleen toiveitaan, osaamistaan ja taitojaan vastaavan sekä terveydentilaansa soveltuvan palkkatyön. Vuonna 2016 kuntoutujia oli yhteensä 36 (40).

Kela kilpailutti työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (aiemmin mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, työhönvalmennus ja työkokeilu). Kilpailutukseen jätetty tarjous hylättiin. Vuoden 2017 aikana viedään edeltävänä vuonna aloitetut kuntoutusprosessit loppuun kuntoutuspäätösten mukaisesti.


Työhönvalmennus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käytti toisen optiovuoden työhönvalmennuspalvelun hankkimiseen. Toimeksiantoja saatiin 59 kappaletta, joissa asiakastyötä tehtiin yhteensä 373,75 tuntia.

Vuonna 2016 osallistuttiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Kymenlaaksoon kohdistuviin kilpailutuksiin: työhönvalmennus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus. Kilpailutukset eivät ratkenneet vuoden loppuun mennessä.


Neuropsykiatrinen valmennus

Sotek-säätiön tarjoama neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy, on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, joilla on vaikeuksia selvitä jokapäiväisen elämän haasteista. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä lääkärin antamaa diagnoosia. Neuropsykiatrisen valmennuksen keskiössä on asiakkaan elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen. Valmennuksen tavoitteena on asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen sekä uusien käyttäytymismallien löytäminen ristiriitatilanteisiin. Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tavoitteet, aikataulutus ja toimintatavat suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Neuropsykiatrista valmennusta tarjotaan myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus.

Nepsy-valmennusta ostettiin kahdelle asiakkaalle vuonna 2016.


Muu valmennustoiminta

Kotkan kaupunki kilpailutti mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueella mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ryhmätoiminnan järjestämisen. Kilpailutukseen osallistuttiin, mutta hankinta ei kuitenkaan kohdistunut Sotekiin.

Kouvolan kaupunki kilpailutti Uusille Urille -valmennuksen, jonka tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja yksittäisen työntekijän tilanteeseen työssä jatkamiseksi. Tässä palvelussa Sotek-säätiö sr valittiin yhdeksi palveluntuottajaksi sopimuskaudelle 2017–2018.

Valmennus-, koulutus- ja kuntoutuspalvelut siirrettiin vuoden 2017 alussa työllistämispalveluiden alaisuuteen.