2016

Projektit

Sotek-säätiöllä oli vuonna 2016 käynnissä kuusi projektia. Näistä kolme oli Sotekin hallinnoimia: Avain Askel, Avittaja ja Tulevaan!. Lisäksi Sotek-säätiö oli rahallisena kumppanina mukana kolmessa projektissa: Opit työssä, Siä päätät! ja Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edistämisessä. Lisäksi aiemmin projektina toiminut Asuma jatkoi toimintaansa projektipalveluiden alla.

Avain Askel -projektin (2015–2017) rahoitus pohjautuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen/TE-toimiston myöntämään työllisyyspoliittiseen avustukseen. Projektissa on tarkoituksena tuottaa työelämävalmiuksia ja osaamista kehittäviä jaksoja sekä uraohjausta, joiden avulla asiakas saa avaimet avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen siirtymistä varten. Avain Askelen kautta Sotekin asiakkaalla on mahdollisuus päästä työkokeiluun, palkkatuettuun työhön, saada arviointia omista kyvyistään ja taidoistaan sekä saada apua työn tai koulutussuunnitelman tekemiseen. Asiakkaita hankkeessa oli vuoden aikana 58, joista 29 on ollut työkokeilussa, 18 palkkatuella ja 11 yksilöohjauksessa ilman sijoituspaikkaa valmennuksen aikana. Kahdeksan asiakasta on aloittanut ammattiin valmistavan koulutuksen, joista kaksi on oppisopimuskoulutusta. Kuusi henkilöä on sijoittunut avoimille työmarkkinoille. Kaksi on aloittanut palkkatukityösuhteen yrityksessä. Edelleensijoituksia yritykseen on ollut neljä ja työkokeiluja kuusi eri yrityksissä. Goodwill Karhulan kanssa aloitettu Headhunter-malli on juurtunut hyvin vakinaiseksi toimintamalliksi.

Asuma-projektin aikana Kotkan seudulle luotiin oma asumisneuvonnan malli, jota nyt toteutetaan ostopalveluna Kotkan Asunnot Oy:lle ja Kotkan kaupungille. Toiminnan kohderyhmänä ovat Kotkan Asunnot Oy:n asukkaat ja tavoitteena on ehkäistä heidän asumiseen liittyviä haasteita ja kehittää asukastoimintaa. Vuonna 2016 asumisneuvontaa tarjottiin kaikille Kotkan Asunnot Oy:n asukkaille ja sen lisäksi asukastoimintaa järjestettiin Karhulan Raittien alueella. Vuoden 2016 odotetuin muutos oli perintätoimiston vaihtuminen. Käytännössä se mahdollistaa paremmin realististen maksusuunnitelmien tekemisen.

Vuonna 2016 toimeenpantuja häätöjä oli 10, joka on 16 vähemmän kuin vuonna 2015. Vuokrarästitapauksien osalta asumisneuvonnassa on saatu merkittäviä säästöjä Kotkan Asunnot Oy:lle. Vuoden 2016 aikana rästin siirtyminen perintään on onnistuttu ehkäisemään 72 asiakastapauksessa. Vuokrarästien ja häätöjen vähentämiseksi vuodelle 2016 asetettiin erityiseksi tavoitteeksi myös yhteistyön lisääminen Kotkan Asuntojen ja Kotkan kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Syksyllä 2016 aloitettiin säännölliset tapaamiset sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa vuokrarästiasioiden sujuvampaa selvittämistä varten.

Asumisneuvonnan päivystyspisteet, joihin voi tulla ilman ajanvarausta, olivat vuonna 2016 Raittien alue, Kotkan Asunnot Oy:n toimisto ja Länsi-Kotkan terveysasema. Kussakin paikassa oli tunnin mittainen päivystys kerran viikossa. Projektin alkuvaiheista asti tavoitteena on ollut kohdata Kotkan Asuntojen uusia asukkaita. Vuonna 2016 kokeiltiin järjestelyä, jossa asumisneuvoja ottaa puhelimitse yhteyttä kaikkiin uusiin asukkaisiin, joilla on määräaikainen vuokrasopimus. Toistaiseksi kokemukset sovitusta mallista ovat olleet hyviä.

Asukastoiminta Karhulan raittien alueella jatkui entisellään. Vuoden 2016 aikana pidettiin neljä asukastilaisuutta. Kotkan Asunnot päätti laajentaa asukastoimintaa Raiteilla saadun hyvän kokemuksen myötä kaikille asuinalueille. Vuoden aikana järjestettiin aloitustapahtumana kaksi asukkaille suunnattua elokuvailtaa, joihin osallistui yhteensä noin 140 asukasta. Aloitustapahtuman jälkeen alueilla pidettiin viisi asukastilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 60 asukasta.

Avittaja on Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisen STEA:n) rahoittama projekti, joka käynnistyi 1.1.2013. Projektin aikana seudulle on rakennettu uusi yksilö- ja ryhmäohjausta sisältävä palvelumalli, joka pystyy vastaamaan erityisesti arkuutensa vuoksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarpeisiin ja edistää heidän edellytyksiään osallistua työllistymistä ja kouluttautumista edistäviin toimenpiteisiin. Projektin toimenpiteiden aikana asiakkaiden jännittämisen määrä vähenee noin 30 prosenttia ja noin 80 prosenttia Avittajan asiakkaista löytää itselleen mieluisan jatkopolun. Projekti kestää 28.2.2017 saakka. Tämän jälkeen projektin aikana luotu malli jatkaa toimintaansa STEA:n toiminta-avustuksella. Lisäksi rahoittajia ovat jatkossa Kotkan ja Haminan kaupungit.

Tulevaan! on Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisen STEA:n) rahoittama projekti, joka käynnistyi 1.2.2015. Tulevaan!-projektin päämääränä on edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten voimaantumista ja toimintamahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistamalla kohderyhmän toimintakykyä yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla. Projektin kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset miehet, joiden kotouttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat päättyneet tai päättymässä, tai jotka muusta syystä tarvitsevat tukea arjen eri osa-alueilla. Vuonna 2016 Tulevaan!-projektiin osallistui 20 turvapaikanhakijaa (10/kurssi) kuudesta eri maasta; Somaliasta, Irakista, Guineasta, Afganistanista, Eritreasta ja Albaniasta. Kurssien toiminnassa oli mukana myös kolme (3) vapaaehtoista sekä yksi työkokeilija. Heidän osaamistaan hyödynnettiin muun muassa atk-taitojen opetuksessa, ilmaisutaidossa sekä oman talouden suunnittelussa. Projekti toteutetaan vuosina 2015–2017.

Opit työssä -projektin (1.1.2015–30.6.2017) tavoitteena on luoda uudenlainen työvaltainen väylä ammatillisiin opintoihin monialaisen yhteistyön keinoin. Projektissa luodaan Kymenlaaksoon yhtenäinen malli työvaltaiseen oppimiseen, vahvistetaan työvalmentajien pedagogista osaamista sekä edistetään työllistämisjaksolla olevan kohderyhmän edellytyksiä hakeutua ammatillisiin opintoihin tukemalla ammatillisten tutkintojen tai osatutkintojen suorittamista jaksolla hankitun osaamisen tunnistamisen sekä oppimista ja tutkintoon hakeutumista tukevien ohjauspalvelujen avulla. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Parik-säätiö sr ja Sotek-säätiö sr.

Siä päätät! -projektin (1.1.2015–30.6.2017) tavoitteena on palvelumuotoilun ja peli-innovaatioiden keinoin kehittää uudenlaisia palveluja ja toimintamalleja erityisen tuen tarpeessa ja/tai työelämän ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaille, jotta heidät saadaan sosiaalisen osallistumisen kautta integroitua yhteiskuntaan. Hanke koostuu pelien ja toimintamallien kehittämiseen liittyvistä osakokonaisuuksista, joissa molemmissa hyödynnetään asiakaslähtöistä palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun ideana on, että palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat itse mukana suunnittelemassa ja muotoilemassa tarvitsemiaan palveluita. Sotekin toiminta projektissa vuonna 2016 painottui Tulevaisuuden muistelu -menetelmän testaukseen ja kehittämiseen. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Haminan kaupunki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Sotek-säätiö sr ja Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Sotek-säätiö oli myös mukana THL:n rahoittamassa ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoimassa miesten terveyden edistämishankkeessa "Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edistämisessä". Hankkeessa yhteistyökumppanina toimii myös Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Sotek-säätiön rooli projektissa oli osallistua kolmen yhteisöllisen intervention toteuttamiseen. Interventiot suunnattiin Sotek-säätiön työtoiminnoissa oleville miehille. Interventioista ensimmäinen oli Rokka-ryhmä, jossa miehet Sotekin terveydenhoitajan johdolla valmistivat terveellistä ruokaa. Toinen interventioista oli Kaiku, jossa miesten hyvinvointia edistettiin musiikin, mindfulnessin ja hyvinvointisuunnitelmien avulla. Kolmas interventioista, Korpimiehet, toteutettiin yhdessä Kakspy ry:n kanssa. Interventio keskittyi Green Care -ajatteluun, eli luonnon voimaannuttavaan vaikutukseen. Projekti päättyi 31.12.2016.

Vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin rahoitusta yhdelle uudelle projektille: Resiinalle. Resiina-projektin tarkoituksena on torjua työikäisten ihmisten yksinäisyyttä ja lisätä heidän sosiaalista osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin. Lisäksi Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin toiminta-avustusta Avittajalle ja Pulmapajalle. Kaikki rahoitukset toteutuivat suunnitellusti.

Rahoitusta haettiin myös ESR:ltä Sinun vuoro -projektille. Projektin tavoitteena oli työelämän ulkopuolella olevien ihmisten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen. Projekti ei saanut rahoitusta.