Työnohjaus

Työnohjauksella kohti parempaa työhyvinvointia

Sotek-säätiön tarjoamien työnohjauspalvelujen avulla voidaan tukea esimerkiksi perustehtävän selkeyttämistä, uusien asioiden kehittämistä ja uusien yksiköiden käynnistymistä.

Työnohjaus on organisaation ulkopuolisen ohjaajan ammatillista tukea työyhteisölle, työryhmälle, yksittäiselle työntekijälle tai esimiehelle. Palvelun avulla voidaan tukea esimerkiksi ammatillista kehitystä, ennaltaehkäistä työpaikan ilmapiiriongelmia sekä parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä työpaikalla. Samalla koko työyhteisön hyvinvointi lisääntyy.

Työnohjaaja tukee ohjattavia tilanteen tutkimisessa, uusien ratkaisumallien löytämisessä ja tilanteen hallintaan ottamisessa. Työnohjaus on tavoitteellista ja se perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen.

Sotek tarjoaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauspalveluja.

Yksilötyönohjauksesta uusia voimavaroja

Yksilötyönohjaus tarjoaa mahdollisuuden purkaa työstä aiheutuvia paineita ja tutkia omaan työhön liittyviä odotuksia, suhteita ja tilanteita. Työnohjauksella pyritään löytämään uusia voimavaroja kuormittaviin työtilanteisiin ja parantamaan ohjattavan työssä jaksamista.

Tapaamiskerran kesto on tavallisesti 60 minuuttia.

Ryhmätyönohjaus auttaa ammatti-identiteetin vahvistamisessa

Noin 5–8 hengen ryhmälle suunnattu työnohjaus tapahtuu keskusteluna työnohjaajan ja ohjattavien kesken. Ryhmän jäsenet ovat samaa tai samankaltaista työtä tekeviä työntekijöitä joko samasta yksiköstä tai useista eri organisaatioista.

Ryhmätyönohjauksen tavoitteena on yleensä oman työn kehittäminen ja oman ammatti-identiteetin vahvistaminen. Työyhteisön sisäiset kuormittavuustekijät rajataan tavallisesti ryhmätyönohjauksen ulkopuolelle. Ryhmässä jokaiselle jäsenelle varataan aikaa käsitellä omaa työtään.

Kokoontumiskerran kesto on tavallisesti 90 minuuttia.

Yhteisötyönohjauksen kautta selkeyttä työn tavoitteisiin ja ryhmän perustehtävään

Yhteisötyönohjaus on pienryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, johon osallistuvat työyhteisön tai -yksikön jäsenet, esimies mukaan luettuna. Ohjauksen tarkoituksena on kannustaa yhteisöä tutkimaan yhdessä omaa työtään ja keskinäistä vuorovaikutustaan sekä tukea sitä kyseisessä prosessissa.

Yhteisötyönohjauksen tavoitteena on yhteisön keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen lisääminen ja työn tavoitteiden sekä ryhmän perustehtävän selkiyttäminen. Työnohjauksen ja sen mahdollistaman avoimen ja luottamuksellisen keskusteluympäristön myötä epäluulot ja väärinkäsitykset vähenevät ja kaikkien on helpompi sitoutua yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin.

Kokoontumiskerran kesto on tavallisesti 90 minuuttia.

Pyydä tarjousta työnohjauksesta:
Olli Laakso
044 777 0371

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sotek.fi